Ścieżki edukacyjne - przyrodnicze
Opis obiektu:
Ścieżka przyrodnicza przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i uczniów, jako rodzaj edukacji pozaszkolnej. Podczas lekcji w terenie dzieci i młodzież mogą poznać rzadkie i zagrożone gatunki dziko rosnących roślin, wolno żyjących zwierząt oraz ich siedliska. Długość ścieżki wynosi około3,5 km, a jej przejście zajmuje około1 godziny. Ścieżka przyrodnicza zbiega się z trasami oznaczonych ścieżek rowerowych, tak więc mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale także turyści, którzy przyjeżdżają na meandry. Tematykę ochrony granicznych meandrów Odry przybliżają tematy zawarte na poszczególnych tablicach - stacjach ścieżki przyrodniczej: ? Przystanek I: Użytkowanie terenu w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Meandry rzeki Odry - formy użytkowania terenu na obszarze meandrów; ? Przystanek II: Brama Morawska, a graniczne meandry Odry - charakterystyka Bramy Morawskiej, korytarza ekologicznego i roli Odry; ? Przystanek III: Nad brzegiem meandra - opis powstawania meandrów, mapy historyczne przedstawiające zmiany koryta rzeki w czasie; ? Przystanek IV: Koncepcja Przestrzeń dla rzeki - co oznacza? Po co została stworzona? Jaki jest efekt jej zastosowania? ? Przystanek V: Rośliny i zwierzęta meandrów - Natura 2000 - definicja siedliska przyrodniczego, sieć Natura 2000 i jej związek z granicznymi meandrami Odry. Fauna i flora w meandrach; ? Przystanek VI: Zagrożenia - roślinność inwazyjna w granicznych meandrach Odry.
Dane adresowe:
Miejscowość: Krzyżanowice
Dodatkowe zdjęcia: