Jesieś tutaj: strona główna | O nas
O nas

Nazwa Morawskie Wrota odnosi się do obszaru gmin województwa śląskiego: Godów, Gorzyce w powiecie wodzisławskim i Krzyżanowic w powiecie raciborskim.
To właśnie na tym terenie z inicjatywy mieszkańców, przy czynnym poparciu gmin i współudziale lokalnych przedsiębiorców powstało w 2008 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”. Obszar określany w publikacji Morawskimi Wrotami leży w południowo - zachodniej części województwa śląskiego. Ma powierzchnię 172 km², jest zamieszkiwany przez 43,7 tys. mieszkańców co stanowi ok. 4,3 % ludności zamieszkującej obszary wiejskie w województwie śląskim. Gęstość zaludnienia wynosi 266 osób/km². Na obszarze Morawskich Wrót jest 29 sołectw.


Obszar LGD graniczy od strony południowej z terytorium Republiki Czeskiej, od strony wschodniej z miastem Jastrzębie Zdrój, od strony północnej z gminami powiatu wodzisławskiego (Mszana, Wodzisław Śląski, Pszów, Lubomia) i miastem Racibórz oraz od strony zachodniej z gminą Krzanowice. Przez obszar LGD przebiegają dwie drogi krajowe nr 78 i 45 oraz autostrada A1.


Pod względem geograficznym obszar ten leży na styku makroregionów: Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląskiej i Kotliny Ostrawskiej, mezoregionów: Płaskowyżu Głubczyckiego, Kotliny Raciborskiej, Płaskowyżu Rybnickiego oraz części Wysoczyzny Ostrawskiej (leżącej w Czechach). Jest on umiejscowiony w obniżeniu pomiędzy łańcuchami górskimi Karpat i Sudetów nazywanej Bramą Morawską. Ukształtowanie tego terenu cechuje się stosunkowo dużą różnorodnością - od terenów zupełnie równinnych do lekko pofałdowanych i pagórkowatych. Krajobrazy polno-leśne, przeplatają się z typowo rolniczymi. Średnia wysokość terenu oscyluje ok. 250 m. n. p. m. Znajdują się tutaj miejsca skrzyżowań najważniejszych kanałów migracji proweniencji roślinnych i zwierzęcych w tej części Europy.

Fitogeograficznie obszar ten należy do krainy Dolin Wielkich Rzek Europy Środkowej. Położenie w Bramie Morawskiej zapewnia specyficzny, bardzo korzystny mikroklimat z długim (ok.260 dni) okresem wegetacyjnym, średnią roczną temperaturą powietrza 7,5oC i najkrótszym w województwie śląskim okresie zalegania pokrywy śnieżnej – 50 - 90 dni).


Obszar ten jest bardzo ciekawy pod względem widokowym
– rozpościerają się stąd widoki na Beskid Śląski, Bramę Morawską, Dolinę Odry i Góry Opawskie. Panują tu łagodne, korzystne warunki klimatyczne, a dobre klasy bonitacyjne i różnorodność gleb (przewaga klasy IIIa i IIIb), charakterystyczne dla dorzecza górnej Odry, stwarzają duże możliwości dywersyfikacji upraw.
Morawskie Wrota to ostoja dla przyrody.
Obszar Morawskich Wrót posiada wyjątkowe w województwie śląskim walory przyrodnicze o czym świadczą: duża bioróżnorodność, urozmaicenie krajobrazów, zróżnicowana rzeźba terenu, unikatowa flora i fauna, malownicze rzeki i akweny. Można tu podziwiać bardzo interesujące antropogeniczne formy krajobrazu, w tym: agrocenozy polne, hałdy, wyrobiska, osunięcia terenowe, a także wyrobiska żwirowe, na które po zaprzestaniu eksploatacji wkroczyła roślinność i które stały się unikatowym środowiskiem przyrodniczym dla zwierząt i ptaków.

 

Do szczególnie cennych obszarów przyrody zalicza się prastary kompleks leśny - Buczyna Bełsznicka oraz Szwajcaria Czyżowicka (Gmina Gorzyce), wymieniane jako jedne z najcenniejszych obszarów całego Płaskowyżu Rybnickiego. Godny uwagi jest również unikatowy na skalę europejską obszar chronionego krajobrazu Graniczne Meandry Odry (Gmina Krzyżanowice), który został wpisany do ochrony w ramach europejskiej sieci Natura 2000 (obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych w Europie). Jest to jeden z zaledwie dwóch naturalnie zachowanych odcinków Odry, będący oazą bioróżnorodności wielu zagrożonych gatunków fauny i flory. Szczegółowy opis znajdziecie w dalszej treści przy charakterystyce ścieżki przyrodniczej w dziale „Morawskie Wrota to prawdziwy raj dla aktywnych turystów”.

 

Bardzo istotny z punktu widzenia przyrodniczego jest również ekosystem rzeki Leśnica oraz Polder Buków – okresowo zalewany obszar przeciwpowodziowy na rzece Odrze - siedlisko wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt. Niezwykle cenny jest również zespół przyrodniczo-krajobrazowy, w skład którego wchodzi Las Tworkowski. Jest on ważnym elementem biegnącego tędy korytarza ekologicznego. Zachowane są tu lasy grądowe i łęgowe z fragmentami starodrzewia.


Przez obszar ten przepływają obok dwóch największych rzek Odry i Olzy liczne mniejsze rzeki: Piotrówka, Leśnica, Szotkówka, Psina. Piękne meandry tworzy też na granicznym odcinku Piotrówka w Gołkowicach. Ponadto występuje tu znaczna ilość naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, często przedzielonych groblami.


Występują liczne obszary starodrzewia, pomniki przyrody i parki:
aleja starych dębów Hroza (Tworków), Hajkowiec (Bieńkowice,) Las Tworkowski, Urbanek (Tworków), Aleja Lipowa (Nowa Wioska), park Olszynka (Bluszczów),Zdj. 3 park Dąbki (Rogów), skatalogowane pomniki przyrody, parki przypałacowe, w tym park ze starodrzewiem wokół zamku w Chałupkach, Park Hrabiego Arco z aleją dębów (Gorzyce) oraz parki w Gorzyczkach i Godowie, lasy oraz Szwajcaria Czyżowicka.


Wyróżnikiem lokalnej flory są lasy łęgowe. Średni poziom lesistości wynosi ok. 8 %, a całkowita powierzchnia lasów wynosi ok. 1400 ha.
Wśród licznych zasobów fauny występują stanowiska bobra i wydry, unikalne gatunki ptaków (ptactwo wodne, kolonie zimorodków, ostoja orła bielika, bociany białe).
Tak urozmaicona flora i fauna sprawia, że teren Morawskich Wrót stanowi doskonałą bazę do rozwoju turystyki rowerowej - w oparciu o już istniejące ścieżki i szlaki rowerowe, również w powiązaniu ze ścieżkami w Czechach - oraz turystyki wodnej (spływy kajakowe) i konnej.